French Louis XVI Giltwood Mirror

French Louis XVI Giltwood Mirror