French Napoleonic Gilt Bronze Frame

French Napoleonic Gilt Bronze Frame